Pravna lica

Dokumentacija: PRAVNA LICA

  • Fotokopirana dokumentacija treba biti ovjerena pečatom i potpisom ovlašćene osobe
  • Pravilno i potpuno popunjen Zahtjev za finansiranje
  • Dokumentacija potrebna za odobrenje leasinga nalazi se na drugoj strani gore navedenog Zahtjeva (možete ga odštamapti i popuniti)
  • Ponuda (predračun) dobavljača
  • Napomena: U slučaju da je neophodan žirant, on je u obavezi da prikupi svu dokumentaciju kao i kupac (sa naznakom na formularu – žirant)
  • S-Leasing zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, ako to smatra za shodno