Rečnik leasinga Rečnik leasinga

1. Ugovor o dugoročnom zakupu – vremenski određen pravni posao u kojem se Zakupodavac(S-leasing) obavezuje Predmet zakupa dati u dugoročni zakup Zakupoprimcu uz obavezu podmirenja ugovorene zakupnine.

2. Ugovor o finansijskom leasingu – vremenski određen pravni posao u kojem Davalac leasinga finansira pribavljanje Objekta leasinga radi davanja na korišćenje (u leasing)  Primaocu leasinga uz obavezu podmirenja ugovorenih naknada za leasing od strane Primaoca leasinga, a koji će po isteku ugovora uz ispunjenje ugovornih obaveza imati pravo steći Primalac leasinga.

3. Davalac leasinga – društvo koje Predmet leasinga daje u leasing Primaocu leasinga.

4. Primalac leasinga – fizičko ili pravno lice, koje s Davaocem leasinga sklapa Ugovor o leasingu. 

5. Garant  je pravno, odnosno fizičko lice, koje se solidarno obavezuje prema Davaocu leasinga, da će ispuniti pravovaljanu i dospjelu obavezu Primaoca leasinga.

6. Depozit je iznos u vidu novčane garancije, koji se u ugovorenoj visini pohranjuje kod Zakupodavca za cijlo vrijeme trajanja Ugoovra o dugoročnom zakupu, kao beskamatno osiguranje za uredno i pravovaljano ispunjenje svih dospjelih obaveza Zakupuprimca, koji umanjuje osnovicu za finansiranje.

7. Akontacija je Zakupodavcu unaprijed plaćeni iznos dijela zakupnine koji umanjuje osnovicu za izračun iznosa Zakupa..

8. Učešće je novčani iznos kojim Primalac leasinga sudjeluje prilikom sklapanja Ugovora o finansijskom leasingu, koji umanjuje osnovicu za obračun leasing naknada i ne vraća se Primaocu leasinga u slučaju raskida Ugovora o finansijskom leasingu.

9. Predmet leasinga je svaka pokretna stva, odnosno vozilo, mašina, plovilo i dr., a koju je Primalac leasinga sam odabrao kod Dobavljača.

10. Dan početka Ugovora odgovara danu sklapanja Ugovora.

11. Dobavljač je fizičko lice ili pravno lice registrovano za proizvodnju, trgovinu i/ili servisiranje Predmeta leasinga.

12. Temeljno vrijeme trajanja ugovora je vrijeme na koje je Ugovor o  leasingu/Dugoročnom zakupu zaključen.

13. Zakupnina je ugovoreni novčani iznos, koji se Zakupoprimac obavezuje plaćati Zakupodavcu u ugovorom određenim vremenskim razmacima.

14. Leasing rata je ugovoreni novčani iznos, koji se Primalac leasinga obavezuje plaćati Davaocu leasinga u određenim vremenskim razmacima ukoliko je ugovorio finansijski leasing.

15. Otkupna vrijednost predstavlja sporazumno utvrđenu vrijednost Predmeta zakupa ili leasinga u trenutku isteka Ugovora

16. Matično mjesto Predmeta leasinga je mjesto sjedišta/prebivališta Primaoca leasinga odnosno mjesto na čijem području je Predmet leasinga registrovan. Isto se ne smije mijenjati bez pisane saglasnosti Davaoca leasinga, ali ukoliko je Predmet leasinga motorno vozilo, plovilo ili letilica, Primalac leasinga se može u okviru uobičajenog korišćenja udaljiti iz Matičnog mjesta.